Ngành vệ sinh công nghiệp được gia nhập trong Việt Nam từ thời Pháp thuộc, khi những nhà hàng khách sạn hạng sang được thiết kế lên. Năm 1888, khách sạn mới nhất tại Sài Gòn Continental cũng như sau đó năm 1901